Thông báo

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ, môn Tiếng anh cấp độ 2 khóa 15, kỳ học mùa xuân

smallLargeLarger
  17/05/2019 01:39:18 PM 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ cấp độ 02, môn Tiếng anh, khóa 15 kỳ học mùa thu, ngày 18/05/2019

- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi lần 01 nhưng được phép thi lần 02:

STT

Họ

Tên

Lớp

% số tiết đi học

Ghi chú

1

Phạm Hoàng

Dương

15S1

87.50%

Nghỉ quá số tiết quy định

2

Trần Hải

Nam

15S1

83.33%

Nghỉ quá số tiết quy định

3

Đỗ Hồng

Quân

15S1

86.25%

Nghỉ quá số tiết quy định

4

Hoàng Nhật

Tân

15S1

84.58%

Nghỉ quá số tiết quy định

5

Nguyễn Thị

My

15S2

85.42%

Nghỉ quá số tiết quy định

6

Quách Thị Thu

Phương

15S2

77.08%

Nghỉ quá số tiết quy định

7

Đoàn Việt

Đức

15S3

78.33%

Nghỉ quá số tiết quy định

8

Chu Khánh

Linh

15S3

76.67%

Nghỉ quá số tiết quy định

9

Hoàng Thùy

Trang

15S3

87.08%

Nghỉ quá số tiết quy định

*Lưu ý: Sinh viên không đủ điều kiện thi cuối kỳ môn tiếng anh cấp độ 2 chú ý theo dõi thời hạn đăng ký thi lại lần 2 (dự kiến thi vào thứ 4 ngày 22/05/2019)
- Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi cả 2 lần:

STT

Họ

Tên

Lớp

% số tiết đi học

Ghi chú

1

Hoàng Thanh

Hải

15S2

10%

Nghỉ quá số tiết quy định