Thông báo

Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018, Chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Ngân hàng - Tài chính

smallLargeLarger
  28/12/2017 04:46:14 PM 
Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo cho sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Ngân hàng - Tài chính về việc nộp học phí học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:
- Sinh viên khóa 10 nhấn vào đây để tải file thông báo học phí
- Sinh viên khóa 11 nhấn vào đây để tải file thông báo học phí
- Sinh viên khóa 12 nhấn vào đây để tải file thông báo học phí