Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học

Thông báo

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Lịch trình, Danh sách

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Tài liệu tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Tư vấn - Chia sẻ kinh nghiệm

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Thông báo tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Thông tin tuyển sinh

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Hướng dẫn thí sinh

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Giới thiệu chương trình Cao học

Thông báo điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh kỳ mùa thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
11:22' AM - Thứ sáu, 20/09/2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 1077/ TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN

V/v: Điểm xét tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế

Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013

- Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 781/TB-ĐHKTQD ngày 9/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh chương trình Cử nhân Quốc tế Khóa 9, Kỳ mùa thu năm 2013,

- Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khoá 9, Kỳ mùa thu năm 2013 như sau:

1. Điểm xét tuyển: 60

2. Điểm điều kiện tiếng Anh: 50

Nơi nhận:

Lưu ĐTQT, TH

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG

Xem kết quả Tuyển sinh Kỳ mùa thu 2013 bằng cách nhấp vào tên file sau đây: Kết quả Tuyển sinh mùa thu 2013.

Số lượt đọc:  315  -  Cập nhật lần cuối:  20/09/2013 11:22:40 AM
Tổng lượt truy cập: 11.619.222
Đối tác