Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 14 Mùa Thu, thời gian nhập học chính thức

smallLargeLarger

1. Kết quả tiếng Anh cấp độ 1

TT

Mã sv

Midterm Test/ 100

Progress Test/ 100

Final Test/ 100

Tổng điểm cuối cấp độ 1/ 100

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr 1 (10)

Wr 2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

DBTAK140001

43.00

68.44

14.0

6.0

14.0

6.5

3.0

10.0

53.50

52.89

2

DBTAK140003

58.50

65.19

14.5

10.0

9.0

6.5

2.0

8.0

50.00

53.22

3

DBTAK140004

59.00

67.81

15.0

12.0

9.0

8.5

6.0

9.0

59.50

60.23

4

DBTAK140005

53.50

60.94

12.0

11.0

12.0

5.5

3.0

12.0

55.50

55.64

5

DBTAK140006

56.50

70.75

13.0

14.5

15.0

6.0

1.0

8.0

57.50

58.63

6

DBTAK140007

56.00

65.00

15.0

8.5

14.0

7.5

3.0

12.0

60.00

59.70

7

DBTAK140010

54.50

46.56

12.5

12.0

10.0

6.5

1.0

9.0

51.00

51.26

8

DBTAK140011

50.00

65.63

10.5

9.0

13.0

6.5

6.0

10.0

55.00

55.06

9

DBTAK140012

61.00

60.63

13.0

14.0

11.0

7.0

2.0

12.0

59.00

59.56

10

DBTAK140013

38.00

62.69

5.0

13.0

10.0

6.5

1.0

6.0

41.50

42.92

11

DBTAK140014

38.00

66.88

8.5

10.0

11.0

6.5

6.0

9.0

51.00

50.00

12

DBTAK140015

49.00

53.56

12.0

12.0

10.0

6.0

0.0

10.0

50.00

50.16

13

DBTAK140016

57.00

65.94

13.5

14.0

13.0

8.5

4.0

12.0

65.00

63.49

14

DBTAK140017

43.00

61.25

13.0

12.5

15.0

7.0

3.0

8.0

58.50

55.68

15

DBTAK140018

39.50

58.66

14.5

11.0

7.0

7.0

2.0

12.0

53.50

51.22

16

DBTAK140019

42.00

71.25

12.0

10.0

15.0

8.0

6.0

8.0

59.00

56.83

17

DBTAK140020

45.50

49.25

13.5

11.0

10.0

7.0

1.0

12.0

54.50

52.18

18

DBTAK140021

37.00

66.88

5.0

8.0

9.0

6.5

1.0

8.0

37.50

40.34

19

DBTAK140024

51.50

62.81

15.0

11.0

11.0

7.0

0.0

10.0

54.00

54.38

20

DBTAK140026

52.00

69.69

15.0

13.0

14.0

8.0

6.0

10.0

66.00

63.57

21

DBTAK140027

42.50

66.25

8.0

12.0

14.0

8.0

3.0

11.0

56.00

54.33

22

DBTAK140028

48.00

55.50

15.0

17.0

14.0

8.0

0.0

13.0

67.00

62.05

23

DBTAK140029

50.00

72.81

15.0

11.0

16.0

7.0

1.0

10.0

60.00

59.28

24

DBTAK140030

27.50

63.13

8.0

10.0

9.0

6.0

2.0

10.0

45.00

43.31

25

DBTAK140031

36.00

53.75

13.5

10.5

15.0

6.5

0.0

8.0

53.50

50.03

26

DBTAK140032

67.00

62.19

18.5

11.0

16.0

6.5

3.0

13.0

68.00

67.22

27

DBTAK140033

46.50

65.31

13.5

10.0

11.0

7.5

2.0

10.0

54.00

53.63

28

DBTAK140035

47.00

56.75

15.0

10.0

13.0

8.0

5.0

8.0

59.00

56.38

29

DBTAK140038

39.00

47.94

12.0

12.0

5.0

5.5

0.0

6.0

40.50

40.94

30

DBTAK140039

56.00

75.94

12.0

9.0

16.0

8.5

7.0

12.0

64.50

63.94

31

DBTAK140040

56.00

60.63

12.0

13.5

12.0

6.5

7.5

10.0

61.50

60.31

32

DBTAK140041

31.50

51.88

4.0

9.0

4.0

5.0

0.0

8.0

30.00

32.49

33

DBTAK140045

52.00

47.50

10.5

10.5

13.0

7.0

9.0

9.0

59.00

56.45

34

DBTAK140046

46.00

60.31

6.5

9.5

14.0

7.0

5.0

11.0

53.00

52.33

35

DBTAK140047

51.00

60.00

11.0

9.0

12.0

5.5

7.0

12.0

56.50

55.75

36

DBTAK140048

46.50

52.50

12.0

11.0

12.0

7.0

0.0

8.5

50.50

50.00

37

DBTAK140049

48.50

56.56

11.0

10.5

13.0

7.0

5.0

8.5

55.00

53.86

38

DBTAK140053

42.00

59.69

9.5

10.5

14.0

6.0

4.0

8.5

52.50

51.12

39

DBTAK140054

49.00

56.88

9.5

11.5

13.0

8.0

3.0

9.0

54.00

53.29

40

DBTAK140055

50.00

55.94

8.0

11.5

13.0

7.0

7.0

9.0

55.50

54.44

41

DBTAK140056

55.00

61.25

13.0

11.5

11.0

6.5

0.0

8.5

50.50

52.48

42

DBTAK140058

57.00

65.00

9.0

11.0

11.0

6.0

7.0

10.0

54.00

55.70

43

DBTAK140060

37.00

66.88

9.0

9.0

11.0

7.0

6.0

9.0

51.00

50.00

44

DBTAK140061

33.00

51.94

9.0

11.0

14.0

7.0

4.0

10.0

55.00

50.29

45

DBTAK140062

53.00

50.94

7.0

13.5

10.0

7.0

5.0

9.0

51.50

51.74

46

DBTAK140063

40.50

56.56

9.0

11.0

8.0

6.0

0.0

8.5

42.50

43.51

47

DBTAK140064

64.00

66.56

7.0

9.0

8.0

6.5

3.0

8.5

42.00

48.86

48

DBTAK140065

32.50

60.63

9.5

11.0

14.0

6.0

2.0

11.0

53.50

50.01

49

DBTAK140067

49.50

63.75

6.5

12.5

12.0

6.5

4.0

11.0

52.50

53.03

50

DBTAK140068

53.00

61.25

8.0

12.5

11.0

8.0

4.0

9.0

52.50

53.48

51

DBTAK140069

40.00

64.06

8.0

13.0

10.0

5.5

0.0

9.0

45.50

46.26

52

DBTAK140070

47.50

60.50

10.5

15.5

14.0

6.0

4.0

6.0

56.00

54.75

53

DBTAK140071

59.00

35.63

9.0

11.0

14.0

8.0

1.0

9.0

52.00

51.76

54

DBTAK140072

66.50

65.13

5.5

10.5

13.0

7.5

6.0

8.0

50.50

55.16

55

DBTAK140073

39.20

46.56

8.0

7.5

8.0

6.5

3.0

8.0

41.00

41.20

56

DBTAK140075

50.00

57.50

4.0

9.5

11.0

6.5

0.0

8.0

39.00

43.05

57

DBTAK140076

59.00

67.50

7.0

11.5

11.0

8.0

6.0

10.0

53.50

56.00

58

DBTAK140077

58.00

60.94

11.0

12.5

10.0

7.0

1.0

9.0

50.50

53.04

59

DBTAK140078

37.00

61.44

8.0

16.5

13.0

7.5

1.0

6.0

52.00

50.00

60

DBTAK140079

50.00

64.06

10.5

11.0

11.5

6.0

3.0

8.0

50.00

51.41

61

DBTAK140080

54.50

50.00

7.5

11.0

11.0

6.5

6.0

8.0

50.00

50.90

62

DBTAK140081

42.50

64.69

9.5

10.5

7.0

5.0

0.0

7.0

39.00

42.27

63

DBTAK140082

61.00

66.69

14.5

13.5

11.0

5.5

4.0

10.0

58.50

59.82

64

DBTAK140084

46.00

65.31

9.0

9.0

6.0

6.0

0.0

7.0

37.00

41.63

65

DBTAK140085

47.00

64.06

14.5

9.5

9.0

6.0

2.0

9.0

50.00

50.81

66

DBTAK140086

38.50

62.19

10.5

13.0

11.0

4.0

0.0

6.0

44.50

45.07

67

DBTAK140089

34.50

68.25

10.5

14.5

12.0

7.0

0.0

8.0

52.00

50.13

68

DBTAK140091

46.50

59.06

5.0

9.0

10.0

6.5

0.0

9.0

39.50

42.86

69

DBTAK140095

37.00

64.19

12.0

11.0

12.0

6.5

0.0

10.0

51.50

50.00

70

DBTAK140096

53.00

52.81

13.0

11.5

10.5

6.0

1.0

8.0

50.00

50.88

71

DBTAK140097

34.00

61.88

6.5

8.0

11.0

3.0

0.0

6.0

34.50

37.14

72

DBTAK140098

42.50

55.31

12.0

11.5

11.5

6.5

1.0

9.0

51.50

50.08

73

DBTAK140100

50.00

63.44

10.0

11.0

10.0

6.0

5.0

8.0

50.00

51.34

2. Lưu ý:

- Thí sinh đã đạt yêu cầu trong kỳ thi kết thúc tiếng Anh cấp độ 1 theo dõi thông báo hướng dẫn thủ tục nhập học được thông báo trên Website mới của Viện theo đường link sau: http://isme.neu.edu.vn/thong-bao-ket-qua-tuyen-sinh-khoa-15-ky-mua-xuan-2019-va-thu-tuc-nhap-hoc/01/2019/590/ . Thời gian nhập học trong 2 ngày, 22 và 23/01/2019 (Nhập học cùng thí sinh trúng tuyển khóa 15 mùa Xuân).

- Thí sinh chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi kết thúc tiếng Anh cấp độ 1 có thể lên gặp Chủ nhiệm lớp, hoặc Ban Điều hành chương trình để được tư vấn về định hướng học tập của từng thí sinh.


Số lượt đọc:  1115  -  Cập nhật lần cuối:  18/01/2019 05:10:06 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.661