Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 14, kỳ mùa Thu 2018

smallLargeLarger

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 528 / TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 14, Kỳ mùa Thu, năm 2018

Căn cứ vào Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc cho phép bổ sung ngành đào tạo Quản trị sự kiện; số 654/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/5/2017 về việc cho phép tiếp tục thực hiện ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, trong chương trình liên kết đào tạo trình độ Cử nhân Quốc tế giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt đề án thực hiện liên kết đào tạo năm cuối ngành Kinh doanh quốc tế; số 1276/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực hiện liên kết đào tạo quốc tế ngành Ngân hàng Tài chính, trong chương trình liên kết đào tạo trình độ Cử nhân Quốc tế giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Tây Anh, Vương quốc Anh;

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 14, Kỳ mùa Thu năm 2018, Chương trình Cử nhân Quốc tế, với các ngành đào tạo sau:

- Ngành Quản trị Kinh doanh, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

- Ngành Quản trị Sự kiện, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

- Ngành Ngân hàng & Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

- Ngành Kinh doanh Quốc tế, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

A. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ TUYỂN SINH

I. XÉT TUYỂN ĐỢT 1

Trước khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (Đối tượng 1)

1. Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10 và không có môn nào dưới 5,0/10;

+ Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10;

+ Điểm IELTS quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5, hoặc tương đương;

2. Cách thức tuyển sinh

Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế và tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

3. Căn cứ xét tuyển

Thí sinh được miễn điều kiện đầu vào tiếng Anh. Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm.

4. Cách thức xét tuyển

Điểm sàn phỏng vấn sớm do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên, và được công nhận trúng tuyển chính thức khi hoàn thành điều kiện tốt nghiệp THPT.

5. Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/05/2018 đến ngày 16/06/2018.

II. XÉT TUYỂN ĐỢT 2

Sau khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (Đối tượng 2 và 3)

II.1. Đối tượng 2

(i) Điều kiện dự tuyển:

+ Điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10 và không có môn nào dưới 5,0/10;

+ Điểm IELTS quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5, hoặc tương đương;

+ Tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 trừ môn tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán hoặc Ngữ văn; hoặc Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10;

(ii) Cách thức tuyển sinh

Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế và tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

(iii) Căn cứ xét tuyển

Thí sinh được miễn điều kiện đầu vào tiếng Anh. Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm.

(iv) Cách thức xét tuyển

Điểm sàn phỏng vấn sớm do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên, và được công nhận trúng tuyển chính thức khi hoàn thành điều kiện tốt nghiệp THPT.

(v) Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/07/2018 đến ngày 15/08/2018.

II.2. Đối tượng 3

(i) Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

(ii) Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Bài đánh giá Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

- Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia vào tháng 6/2018 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) nếu kết quả này đạt từ 18 điểm trở lên.

- Điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.

Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên, hoặc tương đương.

b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c, Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

(iii) Căn cứ xét tuyển

Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm tuyển sinhđiểm tiếng Anh.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

- Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12

- Điểm KTTH – là điểm đánh giá Kiến thức Tổng hợp

- Điểm thay thế KTTH – là kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn)

- Điểm PV – điểm phỏng vấn

Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

(iv) Cách thức xét tuyển

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và tham gia bài đánh giá tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm tiếp theo của Chương trình.

(v) Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/07/2018 đến ngày 25/08/2018.

III. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.

2. Cách thức xét tuyển

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả tham gia các bài đánh giá để xét tiếp nhận vào Chương trình.

IV. QUY MÔ TUYỂN SINH

- Ngành Quản trị Kinh doanh: 150 sinh viên.

- Ngành Quản trị Sự kiện: 50 sinh viên.

- Ngành Ngân hàng - Tài chính: 100 sinh viên.

- Ngành Kinh doanh Quốc tế: 50 sinh viên.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Ngành Quản trị Kinh doanh, Ngành Quản trị Sự kiện và Ngành Kinh doanh Quốc tế

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.

- Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Pearson, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.

- Năm thứ tư:

+ Ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Kinh doanh.

+ Ngành Quản trị Sự kiện đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Sự kiện.

+ Ngành Kinh doanh Quốc tế đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Kinh doanh Quốc tế.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

2. Ngành Ngân hàng - Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.

- Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Ngân hàng - Tài chính;

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

C. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

1. Tổ chức đào tạo

- Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).

- Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

2. Thời gian đào tạo

- Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị Sự kiện, ngành Ngân hàng – Tài chính và ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Khóa học bắt đầu vào tháng 9/2018.

*Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng- Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai), và ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế giai đoạn năm cuối (năm thứ 4) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

3. Bằng cấp

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 của Trường quốc tế TEG, Singapore*.

* Từ năm 2016, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, sinh viên cần hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 hoặc tương đương trong thời gian học tập tại Chương trình.

a, Ngành Quản trị Kinh doanh

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

b, Ngành Quản trị Sự kiện

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

c, Ngành Ngân hàng-Tài chính

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng-Tài chính của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

d, Ngành Kinh doanh Quốc tế

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

D. HỌC PHÍ

Đơn vị: đồng

TT

Thời gian

Ngành

Quản trị
kinh doanh

Ngành

Quản trị
Sự kiện

Ngành

Kinh doanh Quốc tế

Ngành

Ngân hàng –
Tài chính

1

Năm thứ nhất

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

2

Năm thứ hai

72.000.000

72.000.000

72.000.000

86.000.000

3

Năm thứ ba

72.000.000

72.000.000

72.000.000

86.000.000

4

Năm thứ tư

120.000.000

138.000.000

120.000.000

92.000.000

Tổng cộng

312.000.000

330.000.000

312.000.000

312.000.000

Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Viện ĐTQT (www.isme.neu.edu.vn) theo từng học kỳ.

E. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA THU, NĂM 2018

1. Các mốc thời gian cơ bản

- 22/04 và 05/08/2018 Ngày hội thông tin Open Day

Đối tượng 1:

- 02/5 – 16/06/2018: Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm trước tốt nghiệp

- Dự kiến 26/05-19/06/2018: Phỏng vấn thí sinh

- 22/06/2018: Công bố kết quả phỏng vấn tuyển sinh sớm

Đối tượng 2:

- 02/7 – 15/08/2018: Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển sớm kỳ mùa thu 2018

- Dự kiến 14/07- 20/08/2018: Phỏng vấn thí sinh

- 24/08/2018: Công bố kết quả phỏng vấn tuyển sinh sớm

Đối tượng 3:

- 25/8/2018: Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển kỳ mùa thu 2018

- 29/8/2018: Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển

- Sáng thứ ba 4/9/2018: Bài thi Kiến thức Tổng hợp

- Chiều thứ ba 4/9/2018: Bài kiểm tra tiếng Anh

- Ngày 5-6/9/2018: Phỏng vấn thí sinh

- Ngày 13/9/2018: Công bố kết quả tuyển sinh

Nhập học

- Ngày 17-19/9/2018: Sinh viên làm thủ tục nhập học

- Dự kiến 24/9/2018: Bắt đầu học chính thức

2. Lệ phí tuyển sinh: 1.000.000 đồng

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng của Chương trình:

(i) Thí sinh nộp Phiếu quà tặng cùng với hồ sơ dự tuyển đầy đủ chậm nhất là ngày 15/08/2018. Phiếu quà tặng hợp lệ là phiếu còn nguyên vẹn, có chữ ký xác nhận và đóng dấu của Viện ĐTQT;

(ii) Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng tối đa 01 (một) phiếu trong một kỳ tuyển sinh.

3. Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức bán, tư vấn và thu hồ sơ tuyển sinh tại Phòng 304, Tầng 3, Nhà 6, vào các ngày trong tuần từ 02/05/2018 đến 25/08/2018 (trong giờ hành chính).

4. Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024)3869 6967 hoặc (024) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn

Nơi nhận:

- Các thí sinh

- Lưu TH, TC-KT, ĐTQT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS Phạm Hồng Chương

Tải thông báo tuyển sinh tại đây

Số lượt đọc:  9646  -  Cập nhật lần cuối:  11/08/2018 08:43:19 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 35.242.800