Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Tin tức sự kiện  |  Hội thảo - Tư vấn  |  NCKH sinh viên  |  Các công trình xuất bản
Các công trình xuất bản

Đề tài cấp Bộ- Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Viện ĐTQT

   
09:12' AM - Thứ năm, 01/08/2013
Tên đề tài: "Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng-tài chính trong các trường đại học khối kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập” -mã số B2010.06.152

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Thanh Hương
Thành viên: Nguyễn Phương Mai (thư ký)
Phạm Thị Thúy Hương
Vũ Hoàng Oanh

Thời gian nghiệm thu: 2012

Xếp loại: Tốt

Tóm tắt:

Đào tạo nguồn nhân lực đang được các ngân hàng và các trường đại học hết sức quan tâm, song, cung nhân lực chuyên ngành ngân hàng của các trường đại học mặc dù có sự tăng nhanh về số lượng nhưng còn nhiều hạn chế về mặt chất lượng. Do đó, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành ngân hàng-tài chính trong các trường đại học khối kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng đào tạo ngành ngân hàng-tài chính ở các trường đại học khối kinh tế hiện nay, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các ngân hàng, phân tích rõ những điểm mạnh và những hạn chế của sinh viên tốt nghiệp ra so với yêu cầu năng lực thực tiễn mà các ngân hàng cần, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để làm cho hoạt động đào tạo ngành ngân hàng-tài chính của các trường đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về nhân lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

Cách tiếp cận

Đề tài tiếp cận các vấn đề nghiên cứu từ các góc độ sau:

· Tiếp cận từ cơ sở lý luận, tổng quan về đào tạo nguồn nhân lực theo mô hình năng lực.

· Tiếp cận từ thực tiễn, khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo chuyên ngành ngân hàng-tài chính của các trường đại học khối kinh tế và nhu cầu đào tạo nâng cao nâng cao năng lực nguồn nhân lực của các ngân hàng.

· Tiếp cận từ những định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam và hệ thống giáo dục đại học ở nước ta nói chung.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại. Cụ thể là: Phương pháp nghiên cứu tại bàn và pPhương pháp điều tra, thống kê.

Phạm vi nghiên cứu: do hạn chế về thời gian và nguồn lực tài chính, đề tài xác định các phạm vi như sau:

Phạm vi không gian: đề tài chỉ tập trung điều tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo bậc đại học chuyên ngành ngân hàng-tài chính ở một số trường đại học lớn trong khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội.

Phạm vi thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân chuyên ngành ngân hàng-tài chính của các trường đại học khối kinh tế và tình hình sử dụng lao động và đào tạo lại của các ngân hàng trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2010 (4 năm tương đương với một khóa đào tạo đại học). Nhu cầu đào tạo nhân lực của các ngân hàng được khảo sát, đánh giá trong thời kỳ 2011-2015.

Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng- tài chính

Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hội nhập

Chương 3: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng-tài chính ở các trường đại học khối kinh tế

Chương 4: Phương hướng và giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng-tài chính của các trường đại học đáp ứng yêu cầu phát triển ngành ngân hàng trong thời kỳ hội nhập tiếp theo (2011-2015)


Số lượt đọc:  5213  -  Cập nhật lần cuối:  01/08/2013 09:12:04 AM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.361.492